I Jornada dels Equips ICE de la UdL

Informació de l'esdeveniment
Inici:
WhatsApp Image 2022-05-19 at 19.23.22

Introducció

Aquest curs ha permès tornar a la normalitat en el funcionament de la feina dels equips, després dels dos anys de restriccions en les sessions de treball i jornades per motius de la pandèmia.

A l'octubre de 2021 l'ICE es va plantejar la necessitat d'establir una base de treball per als equips ICE, per tal que avancessin per aprofundir en la recerca educativa i la innovació, com un instrument per fer créixer el coneixement tant didàctic com pedagògic del professorat. La finalitat apunta a la necessitat de constituir uns referents clars davant de la transformació educativa que s'està produint en el nostre país i que demana de nous coneixements basats en la pràctica docent i en la realitat socioeducativa de la formació de l'alumnat no universitari.

Per aconseguir avançar en aquest objectiu, a començaments de curs es van organitzar dues formacions adreçades a les persones coordinadores dels equips ICE:

  • "Organització, gestió del pla de treball, avaluació, presa de decisions, comunicació, lideratge de l’equip ICE, reptes, perspectiva de futur",  a càrrec de David Vilalta. (Document resum)
  • "Estratègies per la recerca educativa, reptes, perspectiva de futur i metodologies", a càrrec d'Angelina Sánchez. (Document resum)

Després del treball realitzat en el si dels equips ICE al llarg del curs, es va creure convenient de convocar a tots els membres dels equips a una jornada de reflexió a la UdL per posar en comú el resultat i l'experiència en la nova línia comuna de treball. La data triada va ser el 19 de maig a la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social.

Aquesta jornada es va plantejar en un context distès, agradable i favorable a l'intercanvi d'idees, d'explicacions i d'aprenentatges. Es perseguia també la presa de consciència de sentir-nos persones integrants d'equips ICE, en el camí de la recerca i de la xarxa de professorat de diversos nivells educatius que posen la seva atenció en la millora de l'educació. Era important que cadascú compartís el seu punt de vista, per fer avançar l'educació amb creativitat i amb professionalitat.

 

Objectius explícits:

  • Conèixer els uns dels altres el que fan els diferents equips.
  • Promoure el sentit de pertinença del professorat vinculat amb l'ICE.
  • A partir de l’orientació que es va donar a la formació de començament de curs sobre la recerca educativa, veure què s'ha treballat i quin producte educatiu s'ha aconseguit: propostes didàctica, reflexions, variació de les línies de treball...
  • Despertar la motivació per ser referents i persones formadores en el territori.
  • Gaudir mentre aprenem els uns dels altres.

 

Dinàmiques desenvolupades:

1.-Els vaixells: Tria la imatge del vaixell que millor defineix la teva identificació com a membre de l'equip ICE al qual pertanys. Al final de la jornada es demana la revisió de la percepció personal en el moment d'entrada i en el de la sortida, després d'haver reflexionat. (Imatges)

2.-"L'ICE, OBERT PER OBRES": Es demana a l'equip ICE Gestions Creatives que ajudin a generar la reflexió al voltant dels temes que condicionen el treball des dels equips.

3.-"Corrandes de l'ICE": Dinàmica a càrrec de l'equip ICE de Corrandescola, per tal de recollir les conclusions assolides amb el treball desenvolupat durant la jornada.

 

Eixos treballats durant la jornada:

Els debats i posicionaments de les persones assistents van versar sobre cinc grans temes:

1.-Visibilitat: Les necessitats a les quals es dona resposta des dels equips ICE han de ser conegudes, compartides i consensuades per la Comunitat Educativa.

2.-Transferència: El treball que es fa des de l'equip ICE té una repercussió directa en la pràctica quotidiana de cadascun dels seus membres.

3.-Horitzontalitat: Els equips ICE funcionen des d'un paradigma d'horitzontalitat. Els objectius, la gestió i les tasques estan ben repartides i les decidim entre totes.

4.-Necessitat: La tasca que es genera des dels equips ICE és molt eficaç per generar transformació educativa.

5.-Difusió: S'inverteixen suficients recursos en fer difusió del que es fa als equip ICE.

 

Les conclusions relacionades amb aquests grans temes es resumeixen com segueix:

 


1.-Visibilitat:

 

Quina és la situació?

Els equips treballen a partir d’una necessitat per aportar respostes útils i pràctiques. Perquè aquest treball sigui molt més eficaç cal que hi hagi consens dins de l’equip i a la vegada, caldria dedicar temps i espai per a compartir i consensuar dins dels propis centres.

Com es podria fer?

En primer lloc caldria estar amb actitud d’obertura davant de les necessitats de la Comunitat Educativa. Posteriorment, s’haurien de crear espais per compartir i retornar els treballs dels equips als centres educatius mitjançant la difusió d’aquests treballs perquè tinguin impacte en la Comunitat Educativa (jornades, trobades, congressos, publicacions...)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------


2.-Tranferència:

 

Quina és la situació?

Els equips ICE són uns referents en els seus àmbits d’estudi i aspiren a millorar la realitat educativa. La finalitat és transformar l’entorn més proper, partint del context real dels centres, les seves necessitats, reptes que es perceben dins dels equips docents, en les aules, en la vessant educativa de l’alumnat de primària i secundària.

Com bé es va afirmar durant la jornada dels equips ICE, aquests tenen la intenció d’anar creant “taca d’oli”, implementant canvis factibles que comportin millores a tota la comunitat educativa per arribar a la transformació en l’àmbit social.

La recerca, la metodologia col.laborativa, les converses dialògiques, l’esperit crític, el compromís educatiu i social, i la pertinença a un entorn proper fan possible aconseguir aquestes accions de transformació educativa.

L’equip ICE parteix de la reflexió sobre la pròpia pràctica i la formació esdevé l’oportunitat d’enriquiment professional i transformació educativa. Alguna aportació recorda que no tota la formació és útil, en tot cas, és indispensable el disseny del Pla de Treball, considerar les expectatives dels diferents integrants o bé matèries, el lideratge dins del propi equip, el treball en xarxa i el recolzament de direccions de centres.

 Com es podria fer?

Per transformar aquesta realitat educativa els equips ICE són conscients que cal implementar diferents accions. 

Durant la jornada es va manifestar que cal afavorir la continuïtat metodològica en les diferents etapes educatives. Aquest aspecte també comporta  treballar projectes similars a diferents nivells educatius. Els equips ICE es proposen ampliar el banc de recursos, oferint als docents eines per ser aplicades satisfactòriament a les aules, atenent necessitats de l’alumnat, escola i entorn vital.

El treball dels equips ICE garanteix un espai de reflexió sobre la realitat educativa, es comparteixen reptes, dubtes, preocupacions, necessitats i, sobretot, es promou un clima de suport mutuo. La temàtica i dinàmica de treball dins del propi equip pretén ser externalitzada potenciant la participació del col.lectiu en activitats de formació.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


3.-Horitzontalitat:

 

Quina és la situació?

Els membres dels equips ICE manifesten que les decisions dins el grup són principalment compartides, reflexionades i consensuades entre tots. L’equip ICE funciona de forma horitzontal amb un repartiment de tasques força equitatiu. Tots els membres de l’equip tenen la mateixa responsabilitat en el seu funcionament, tot i així, es considera la coordinació peça clau per al bon funcionament i l’estabilitat de l’equip. Tots els grups han manifestat que el millor lideratge sempre és compartit, dialògic i consensuat. D’aquesta manera tots els membres dels equips ICE se senten partícips de les tasques i projectes del grup. 

Els docents tenen qualitats diverses i el grup s’ha d’equilibrar i compensar amb les diferents capacitats de tots. S’esmenta que hi ha una manca de reconeixement real de la figura del coordinador, no específica com hauria de ser per no crear greuges comparatius i disfuncions. 

En tot cas, ens dona pistes per pensar-hi i reforçar la figura destacada del coordinador de l’equip ICE. Tothom destaca la rellevància clau del seu paper per al bon funcionament del grup.

Com es podria fer?

Les aportacions dels diferents grups van en la linea que les relacions entre els membres dels equips ICE són força horitzontals i amb un lideratge compartit i dialògic. No hi ha cap aportació que demani un lideratge més vertical. 

El lideratge horitzontal implica més esforç i el procés és més lent però s’arriba més lluny i les aportacions són de més calat i valuoses. Apareix alguna aportació en la línea que algun membre del grup voluntàriament no participa o no aporta com hauria de fer-ho. No desenvolupa a que fa referència però potser algú està períodes sense assistir a les reunions desconeixent el motiu. Potser s’hauria d’incidir més en aquestes disfuncions. Hi ha una aportació demanant més implicació dels professors dels equips ICE però no dóna pistes com s’hauria d’actuar.  

El coordinador hauria de tenir un reconeixement més clar de la institució educativa, desconeixement a que fa referència, no ho esmenta, si monetària, certificats o d’altres. En tot cas, tenim propostes per pensar i millorar les condicions dels docents dels equips ICE.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------


4.- Necessitats:

 

Quina és la situació?

La tasca que s’està fent amb la dinàmica dels equips ICE afavoreix un enriquiment dels seus membres per tal com els permet de compartir i generar nou coneixement. Això és possible gràcies que, en aquest espai, els membres de l’equip estan predisposats a la transformació i la innovació educatives. 

En aquest espai es genera un debat educatiu entre docents de diferents procedències que permet establir xarxa i vincles per abordar diferents temàtiques i de diferents maneres. Tot plegat, produeix un impacte directe a l’alumnat, als centres educatius i a la universitat.

Tanmateix, aquesta transferència del coneixement es veu reduïda cap als centres per la manca d’espais i de temps per desenvolupar les propostes generades. S’hi suma el desgast del professorat, el cansament, la qual impossibilita una implicació efectiva per desenvolupar les propostes que es generen en els equip i, a la llarga, aconseguir una transformació real de la pràctica docent.

L’excés d’informació a què ens té sotmesos la societat actual i la dificultat de donar a conèixer l’activitat dels equips ICE resta eficàcia al treball realitzat.

Com es podria fer?

Afavorint la coordinació entre els equips ICE, amb jornades com la que hem realitzat. 

Creant d’un banc de recursos i posar-lo a disposició dels centres perquè es comparteixin les propostes treballades en el si dels equips.

Seria interessant que l’administració conegués aquest treball i hi donés suport i reconeixement. Paral·lelament, convindria la implicació ferma de les direccions dels centres i, també, el seu suport.

Proposant objectius assolibles i afavorir els projectes de llarga durada i la seva consolidació

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------


5.- Difusió:

 

Quina és la situació?

En l’estructura de l’ICE ja s’ha començat a donar importància a la difusió, amb una bona gestió i bon calendari, amb l’aportació de recursos humans i econòmics.

No obstant això, i depenent de la seva composició, hi ha equips que gestionen molt bé la difusió de la seva tasca i, en altres, encara falta consciència de la importància de fer aquesta difusió. 

La manca de difusió és especialment greu en els centres educatius dels quals no hi ha cap membre d’un equip ICE.

Com es podria fer?

L’ICE hauria de connectar amb els equips directius dels centres o coordinadors d’àmbits per concienciar-los de la importància del treball dels equips ICE i, d’aquesta manera, assegurar que arribin les propostes educatives, ja que sovint no arriben al professorat.

Per tal de ser eficients en aquest objectiu, caldria crear una xarxa de difusió/comunicació amb els centres, al costat d’altres accions de transferència. Un d’aquests instruments podria ser la confecció d’un butlletí periòdic amb el contingut explicatiu de la feina dels equips.

Organitzant una jornada per donar a conèixer a la Comunitat educativa la tasca dels equips ICE.

 

 

Galeria d'imatges de la Jornada

Vídeo "Les corrandes de l'ICE"

 

 Text de "Les corrandes de l'ICE"

 

Agenda