El Treball de Recerca

 Descarregar Pdf

Què és?

 tema11

A Catalunya des de la implantació de la LOGSE, dins el marc del batxillerat es contempla la competència en recerca. En les diferents matèries del batxillerat es treballa la recerca i el tractament de la informació així com la seva correcta exposició. Aquesta competència pren gran importància dins el currículum de l’alumnat de Batxillerat i s’ha consolidat en el Treball de Recerca.

Mitjançant el Treball de Recerca l’alumnat pot aplicar els coneixements adquirits durant el seu pas per l’ensenyament secundari post-obligatori i desenvolupar més profundament aquesta competència que inclou la recerca, el tractament de la informació, l’expressió i l’argumentació.

El treball de recerca està orientat a la investigació, al voltant de la qual s’estructuren una sèrie d’activitats i processos orientats per professorat tutor del centre que permeti a l’alumnat aprofundir sobre un tema d’interès al qual puguin accedir.

Per realitzar aquest Treball de recerca l’alumne/a haurà d’aplicar un mètode lògic per resoldre problemes i arribar a ratificar o anul·lar la seva hipòtesi de treball. Aquesta hipòtesi pot estar emmarcada dins d’una o varies matèries o àrees del saber.

La realització del treball de recerca i la presentació dels resultats te un valor del 10% de la nota final del Batxillerat.

Objectius del TdR

 

 

 La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:

 

 • Fer una cerca sobre un tema d'interès personal i que sigui abastable, durant un temps determinat i de manera constant i aprofundida.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat en relació amb la metodologia de recerca.
 • Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts d'informació i documentació adients.
 • Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i consciència de la dimensió ètica dels processos.
 • Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final dels resultats.
 • Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció lingüística i estilística i d'acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs.

Criteris d'avaluació

 

 

En el desenvolupament del currículum del Batxillerat (Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183) es relacionen coma criteris d’avaluació, per tant, com a capacitats que ha de mostrar l’alumnat amb el seu treball de recerca:

 1. Iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball.
 2. Responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball.
 3. Planificació i temporització de manera rigorosa en la feina d'acord amb els objectius plantejats.
 4. Aplicació de la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies.
 5. Selecció correcta de les fonts d'informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva mètodes d'anàlisi i interpretació de les dades.
 6. Redacció d’un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi.
 7. Elaboració de les conclusions de la recerca de forma personal i avaluació crítica del propi treball.
 8. Expressió oral i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari tècnic específic.
 9. Exposició oral dels resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa.
 10. Ús de les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats.

A mode de resum:

 

El TDR és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació. S'avalua tenint en compte l'actuació de l'alumne/a durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.

 • És una petita investigació.
 • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
 • Té una durada d'unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • Per norma general, es tracta d'un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.

Guia pràctica de com fer un bon treball de recerca de batxillerat.

   Darrera modificació: