Descarregar Pdf

 

Com citar la bibliorafia i webgrafia: 

Dins de la pàgina que us enllacem http://biblioguies.udl.cat/ trobaràs com citar la bibliografia de forma correcta al teu treball segons la seva procedència, llibres, web, CD, bases de dades, etc.


 

Com fer una enquesta - Recerca quantitativa

 1. Cal formular les qüestions de forma clara i senzilla.
 2. És aconsellable que les qüestions es puguin quantificar, les preguntes d’opinió son difícils de mesurar i en moltes ocasions es força subjectiu.
 3. No cal dissenyar una enquesta excessivament llarga.
 4. Es farà servir un full per a cada persona enquestada.
 5. Cal un mínim d'enquestes per poder treure'n conclusions i que la mostra enquestada sigui representativa de la població a la que ens referim.

Pots utilitzar el Formularis Google: https://www.google.com/intl/es/forms/about/


 

Tipus de preguntes

 • Socioeconòmiques (preguntes obligades): sexe, edat, població, districte, estudis, professió, etc.
 • Factuals: preguntes precises, indiquen fets. Ex. tens mp3? m2 de la teva habitació...
 • Actitud o opinió: Difícils de mesurar, a vegades cal posar una mateixa pregunta formulada de diferent manera.

 

Tipus de resposta

 • Obertes: Difícils de valorar, ja que l’enquestat pot respondre qualsevol cosa.
 • Tancades: És dona una, o varies, opcions. La resposta ja està definida, no es pot posar qualsevol cosa

 

Escala de mesura de les variables

 1. Nominal: s'identifica una sola resposta de totes les possibles. Permet calcular freqüències, modes, taules...
 2. Ordinal: cal ordenar una determinada llista. Ex. ordenar de més conegut a menys una sèrie de marques
 3. Interval: es posa una nota entre 0 i 10, 0 i 5 o el que es cregui més adequat. Permet calcular mitjanes, desviacions, correlacions...

Com fer una entrevista: 

 • A qui li faig la entrevista? Hem d’estar informats sobre aquesta persona, ja sigui mitjançant noticies, bibliografia, o altres mitjans. 
 • Dissenya l’entrevista. Aquesta pot ser dirigida, si portem escrites totes les preguntes que volem realitzar, semidirigida, si portem un guió marcat però deixem espai a nous temes o el variem segons el curs de l’entrevista, i oberta si es tracta d’una conversa sense pautes ni sense guió previ. 
 • Un cop hem concertat l’entrevista i hem preparat el guió o les preguntes a fer podem dur a terme l’entrevista. Un cop en situació hem de tenir en compte:
 • El contacte inicial: crear un ambient agradable, s’aconsella mirar de trencar el gel amb una petita conversa circumstancial abans d’entrar en la pròpia entrevista.
 • Formulació de preguntes: hem de procurar que siguin senzilles i que no provoquin situacions incòmodes amb l’entrevistat.
 • Completar respostes: en les entrevistes és molt important saber observar, ja que el llenguatge no verbal pot donar-nos més informació que la pròpia resposta o fins i tot contradir-la. Hem d’anotar aquests detalls per tal de completar la informació.
 • Registrar les respostes: sempre i quant l’entrevistat accedeixi, enregistrar l’entrevista ja sigui en vídeo o en àudio és molt recomanable ja que podem escoltar l’entrevista tants cops com ens faci falta i podem extreure informació textual. Si no fos possible hem d’anotar les respostes tenint cura de no passar-nos l’entrevista escrivint, sinó anotar les paraules i idees clau. Un cop acabada l’entrevista es aconsellable escriure-ho tot per retenir el màxim d’informació possible.
 • Acomiadament: ens hem d’acomiadar de manera formal i agraint sempre a l’entrevistat el seu temps i ajuda.

 

Conceptes bàsics en HTML: 

La pàgina que ofereix edu365.cat ofereix informació que et pot ser útil.  

Com dissenyar un experiment:

 • Apunta tot el material necessari i calcula el temps que necessites per realitzar-lo.
 • Informat sobre les tècniques i procediments que et poden ser més útils.
 • Fes una pauta de treball detallant els passos que seguiràs (mesura de les dades, els canvis...)
 • Canvia les variables d’una en una.
 • Crea un grup de control al que no aplicaràs canvis per comparar els resultats que has obtingut amb el canvi de variables.
 • Cal repetir l’experiment per tal de comprovar que no hi ha errors i garantir que els resultats són replicables, així doncs obtindràs una mitja dels resultats.

 

Com treballar en Excel: 

Si en el desenvolupament del vostre treball heu d’utilitzar molts nombres i realitzar operacions, els full de càlcul d’Excel us poden ser útils. No obstant per a que l’ús d’aquesta eina sigui satisfactori cal conèixer les funcions que ens proporciona. En la següent pàgina web trobareu un llistat per categories de les funcions que ens ofereix el programa.  

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/lista-de-funciones-de-hoja-de-calculo-por-categoria-HP010079186.aspx#BMlogical_functions