Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Joan Jordi Vitores Badia. Gestor TAC dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida. Especialitat: professor tècnic de formació professional

Presentació

Els i les membres de l’equip ICE són docents en diferents escoles del territori, i tots/es han portat a terme experiències en el seu centre que han destacat per les seves pràctiques innovadores, el bon ús de les TAC i la seva significativa aportació a l’assoliment de les competències digitals de l’alumnat.

La major part de membres treballen en l’educació primària, que és el nivell educatiu al que està dirigit, de moment, aquest equip. També hi ha representació de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida, per part de la Georgina Rovira, professora associada, i dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, per part del gestor TAC i coordinador de l’equip, Joan Jordi Vitores.

Descripció del projecte

La iniciativa per crear aquest equip ICE ha sorgit d'antics membres de l'equip ICE d'impuls a l'Scratch a primària que es va portar a terme durant el curs 2014-2015. Durant una reunió entre els implicats i el responsable de l'ICE es va acordar reprendre l'equip, però ampliant-ne l'abast.

Així, el que es pretén és crear un equip d'impuls a les TAC en general, incloent-hi l'Scratch, escollint aquelles eines i aplicacions que més útils puguin ser per als docents a l'aula, i que més beneficis puguin aportar al procés d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat i a l’assoliment de les competències digitals.

Entre d'altres, estudiarem i treballarem amb dispositius mòbils, eines al núvol, pissarres digitals interactives, programari lliure, Scratch, PDIs, recursos en línia, etc.

Com es detalla a continuació, l'equip ICE té un objectiu bàsic: la formació de formadors i, especialment, la creació de materials per donar impuls en el nostre territori a la l’ús didàctic de les TAC en general.

Objectius

L'objectiu final d'aquest grup de treball és impulsar les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement a l'educació infantil i primària, des d'una doble vessant: la formació dels docents i l'adquisició, per part de l'alumnat, de les competències digitals establertes per la normativa vigent.

Per aconseguir-ho, en aquest equip crearem i publicarem materials sobre usos concrets de les TAC a l'aula, i promourem la formació de docents en noves tecnologies.

També ens agradaria organitzar una jornada o activitat oberta de presentació dels materials, un cop elaborats.

Aquests objectius generals es concreten i desglossen de la següent manera:

 • Valorar l'aportació de les TAC al currículum l'educació infantil i primària.
 • Reflexionar sobre l'ús que en l'actualitat es fa de les TAC a l'aula.
 • Crear materials útils tant per a formadors de docents com per a utilitzar-los directament amb els alumnes.
 • Promoure l'ús de les TAC entre els docents, com a eina transversal més enllà de la informàtica.
 • Seleccionar i difondre eines eficaces per a l'adquisició de les competències digitals, tant les de l'alumnat com les del professorat.

Pla de treball

Com hem vist, l'equip ICE té un objectiu bàsic: la formació de formadors i la creació de materials per donar impuls en el nostre territori a l’ús didàctic de les TAC en general.

Aquest objectiu és a llarg termini, i de fet podríem considerar-lo fins i tot continu. Si concretem, però, treballarem al llarg de tres fases:

 • Fase 1: detecció de necessitats i selecció de les eines TAC més adients per a cobrir cada necessitat.
  • D'entre la immensitat d'eines i recursos existents, seleccionarem aquells que considerem més convenients i útils per al procés d'ensenyament aprenentatge, tant des del punt de vista del docent com de l'alumne.
 • Fase 2: treball i adquisició de competència amb les eines TAC seleccionades.
  • Els membres de l'equip es repartiran les eines seleccionades entre tots, i aprofundiran en el seu funcionament i aplicacions, documentant el procés.
  • Cada membre explicarà i formarà a la resta en l'eina que ha estat estudiant.
 • Fase 3: elaboració i publicació de materials didàctics.
  • Un cop dominades les eines, entre tots/es anirem redactant els materials d'acord amb els criteris que hàgim acordat prèviament.
  • En general, procurarem que els materials siguin homogenis entre sí, pràctics i aplicables a l'aula.

L'equip ICE disposarà d'un lloc web on compartir informació, recopilar el material treballat, exposar dubtes i propostes...

És important destacar que la creació, ampliació i difusió de lloc web de l'equip ICE serà un instrument valuós a l'hora d'assolir l'objectiu d'impulsar l'ús de les TAC a l'educació primària, ja que ens permetrà treballar una gran varietat de recursos associats.

Pel que fa a la temporització, la previsió és fer una reunió presencial el segon dimarts de cada mes, començant el 13 de desembre. En principi farem 6 reunions durant el curs 2016-2017.

La comunicació entre els membres de l’equip, però, serà constant, a través de la pàgina web i els fòrums que utilitzarem per realitzar aportacions de material i aquestes sessions presencials serviran, bàsicament, per posar en comú allò que s'ha treballat des de la darrera sessió i per repartir les tasques de cara a la següent.

En general, durant cada sessió:

 • Repassarem els continguts i assignacions de la sessió anterior.
 • Cadascú exposarà els recursos TAC analitzats des de la sessió anterior a la resta del grup, o les experiències a l'aula que hagi realitzat.
 • S'efectuarà una avaluació i reflexió general de les eines i experiències exposades, on cadascú podrà realitzar les aportacions i reflexions que consideri més oportunes.
 • Es recolliran les idees i aportacions en un document que serà la base per preparar posteriorment els materials.
 • Es repartiran les tasques per a la propera sessió:
  • Recerca d'eines i recursos.
  • Prova i anàlisi d'eines i aplicacions.
  • Redacció de materials i preparació de les publicacions.
  • Preparació i aplicació d'experiències a l'aula.

Alguns dels grups de recursos i eines TAC que es treballaran són:

 • Pensament computacional i introducció a la programació.
 • Robòtica aplicada a l’educació primària.
 • Dispositius mòbils aplicats a l'aula.
 • Ús i aprofitament de les pissarres digitals interactives.
 • Tractament de la imatge i el vídeo digital.
 • Cerca i selecció d'informació. Curació de continguts.
 • Creació de publicacions, cartells, infografies i documents.
 • Recursos de la web 2.0
 • Creació de continguts en línia (pàgines web, wikis, blocs, etc.) i treball col·laboratiu.
 • Programari lliure aplicat a l'educació.
 • TAC i noves metodologies.

Crearem una guia monogràfica dedicada a cadascun d’aquests temes (pot ser que n’agrupem alguns en funció de la seva afinitat).

   Darrera modificació: