El Projecte Itinera

Itinera Logo
Informació de l'esdeveniment
Inici:

 

Què és el Projecte Itinera?

Entre el mes de febrer, i fins al desembre, es desenvolupa el projecte ITINERA. Es tracta d'un projecte que es promou des de la UdL i que acull alumnat de 1r de batxillerat que s’inicia en la recerca. Està orientat a unir esforços entre la Universitat de Lleida i els centres de secundària per tal de proporcionar recursos i assessorament per a l’elaboració metodològica del treball de recerca que els nois i noies han de realitzar al llarg dels estudis de Batxillerat.

 

Com s'intervé des de la Universitat?

Cada any, un bon grup de persones dels Departaments acadèmics, dels Grups de Recerca i dels Serveis Universitaris, faciliten l'assessorament i el seguiment dels Treballs de Recerca. D'aquesta manera, s’estableix una aproximació dels futurs estudiants a la Universitat de Lleida i esdevé una oportunitat perquè coneguin els estudis que s'hi cursen i la recerca que s’hi desenvolupa. La finalitat, doncs, també és de promoció dels estudis universitaris de la Universitat de Lleida (en els campus de Lleida i Igualada).

No es tracta que aquests professionals facin el treball que ha de desenvolupar l’estudiant, ni tampoc que el contacte amb ells sigui esporàdic. Cap dels dos plantejaments serviria a la finalitat que pretén el projecte. Es tracta més aviat d’acollir-los en les línies de recerca o treballs que ja s'estan desenvolupant a la UdL. Es evident que aquests estudiants no disposen dels coneixements necessaris per incorporar-los a treballar a un alt nivell, però sovint es poden trobar petits aspectes, potser més secundaris, que permeten una recerca assumible per a un noi o noia de 17 anys.

 

El Projecte Itinera estableix que el professorat assessor de la UdL donarà suport a l’alumnat de Batxillerat segons les següents funcions:

  • Assessorar l’alumnat i fer el seguiment del treball de recerca.
  • Participar, en la mesura necessària, de la planificació del treball.
  • Donar resposta a totes aquelles consultes que l’alumne formuli.
  • Facilitar l’accés de l’alumne als materials i/o infraestructures que la UdL posi al servei d’aquest projecte i que l’alumne necessiti per tal de seguir amb el desenvolupament del seu treball. Si fos necessari, el tutor/a de la Universitat faria la supervisió de l’ús d’aquestes eines.
  • Omplir un full de valoració de la feina realitzada per part de l’alumnat, que es trametrà a la persona tutora del centre.

A més del suport del professorat o personal investigador, la UdL posarà a disposició de l’alumnat de Secundària el Carnet de la Biblioteca i l'accés a les instal·lacions que el professorat assessor consideri adient.

Amb aquest projecte, l’alumnat de secundària que així ho desitgi, pot endinsar-se en la Universitat per tal de conèixer la forma de treballar i els diferents serveis i instal·lacions de què disposa la UdL, els plans d’estudi, centres, fundacions, etc. Això també ha de poder contribuir al fet que l’alumnat pugui elegir amb més seguretat els estudis que, en un futur, pugui i/o vulgui cursar a la Universitat de Lleida.

 

Quina connexió hi ha amb el Centre de Batxillerat?

Cada estudiant disposa en el seu centre de Batxillerat d’una persona que tutoritza l’elaboració del seu Treball de Recerca. Es tracta d'una tutorització activa, que orienta, guia i acompanya el procés d'elaboració del treball, en aquells aspectes que poden ajudar en l'aprenentatge de la metodologia de recerca. Un d'aquests aspectes és l'acompanyament en la inscripció en el Projecte Itinera i en els primers contactes amb les persones de la UdL.

Per tant, la inscripció del treball no la fa l'alumne, sinó el seu tutor/a, per tal que el compromís de col·laboració es concreti entre les persones responsables de cada banda.

 

Com es fa la tria de l'assessorament? I com t'hi pots inscriure?

 En aquesta pàgina del Projecte ITINERA, es publica el llistat de propostes que ens han fet arribar els diferents Departaments de la UdL. Cal tenir-los en compte, ja que optar per un del treballs proposats per la UdL significa que hi ha un professor o professora que li interessa el tema, la qual cosa agilitza el procés d’assignació de l'assessor.

Així mateix, en la web es publica el calendari d’actuacions del projecte ITINERA, i també el formulari d’inscripció al projecte. Caldrà respectar les dates que s’indiquen, per poder seguir els diferents trams del projecte. També recomanem visitar la web amb certa assiduïtat, ja que aquest és el canal de comunicació més ràpid i eficient, per estar al dia de les novetats que s’esdevinguin.

 

Qui es responsabilitza de tot el projecte? Amb qui podem contactar?

L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UdL organitza i fa de mitjancer entre el professorat de la UdL i els tutors de recerca dels centres de secundaria, per tal de trobar un denominador comú entre els interessos d’investigació de la Universitat i els de l’alumne de batxillerat.

L'ICE-UdL, tal com hem fet altres anys, s’encarrega d’establir els mecanismes de relació entre el professorat del Centre de secundària i el professorat de la Universitat de Lleida. D’aquesta manera s’obre la possibilitat que l’alumnat de Batxillerat pugui tenir dues persones de suport, la persona tutora del centre on cursa els estudis i una persona assessora de la Universitat de Lleida. D'aquesta manera es pot comptar amb professorat assessor especialitzat, i la col·laboració UdL-Batxillerat estarà vinculada a les línies de recerca i als projectes que es duen a terme dins de la pròpia Universitat.

Col·laboren:

 

Agenda