Desenvolupament del treball de recerca

Descarregar Pdf

1. Elecció del tema d'investigació:

A l’hora d’elegir el tema de recerca has de tenir en compte diferents factors que et facilitin el treball i et motivin a l’hora de dur-lo a terme. 

Aquests factors són entre altres:

 • Que guardi relació amb la modalitat de batxillerat que estàs cursant, els teus interessos i que tingui certa relació amb el teu entorn.
 • Has d’escollir un tema que s’adeqüi a les teves capacitats i preparació prèvia.
 • L’accés i presència de fonts d'informació. És interessant fer una petita recerca prèvia per assegurar que el treball és viable.
 • Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i la presentació de l'informe...).

 

2. Plantejament de qüestions: 

Has de tenir en compte que el tema de recerca ha de ser una qüestió a investigar i per tant ens hem de plantejar qüestions que ens portin a una fita per realitzar aquesta investigació. 

Un cop elegit el tema cal formular-se preguntes que ens ajudin a encaminar el procés d’investigació.

 

3. Planificació de la Recerca: 

Abans de començar el Treball de Recerca pròpiament dit, és molt recomanable planificar la recerca així com el desenvolupament de totes les activitats que hagis de realitzar per fer el Treball de recerca. 

En aquesta planificació hauràs de tenir en compte:

 • Les tasques que has de realitzar i en quin ordre.
 • Les visites, entrevistes, enquestes i activitats que hagis de fer i programar.
 • El temps i material necessari per realitzar tant les tasques com les activitats.
 • Assabenta’t de si necessites permisos, autoritzacions, material específic que hagis de demanar, etc.

 

4. Recerca d'informació i bibliografia: 

Ara que ja estàs centrat en el tema i tens clar el teu pla de treball és hora per començar a treballar. 

El primer pas és estar ben informat i tenir un marc teòric sobre el qual basar el treball pràctic que després duguis a terme per confirmar la teva hipòtesi. Tingues en compte que la hipòtesi és sempre una afirmació. Una possible resposta a la qüestió que tu pretens resoldre. 

A l’hora de cercar informació pensa que aquesta no només es troba a les biblioteques o a la xarxa, i en quant a la part d’investigació, no totes les dades provenen d’experiments. Pots utilitzar altres mitjans d’obtenció d’informació:

 • Observació sociocultural: es sol utilitzar per estudiar comportaments de caire social o cultural. Per recollir la informació s’utilitzen entrevistes, qüestionaris, fulls d’observació i altres.
 • Observació artística o arquitectònica: s’usa per analitzar una obra artística, arquitectònica, una màquina o instal•lació... en aquest cas és necessari portar preparat un registre d’observació de l’element força pautat i amb els elements o ítems a observar molt ben detallats.
 • Cerca bibliogràfica i documental: és el mètode que segurament més coneixes. Consisteix en obtenir informació de llibres, revistes, arxiu, etc. Aquesta tècnica s’utilitza en tots els treballs de recerca i investigació.
 • Consulta de fonts històriques: ja sigui mitjançant documents o fonts orals; s’utilitza per obtenir informació sobre fets històrics.
 • Cerca experimental: cal estudiar les variables que intervenen en l’experiment, definir quina es la variable independent (la que controla l’investigador) i quina la dependent (depèn de la independent) i dissenyar un experiment que et permeti comprovar l’efecte de la variable independent sobre la dependent.

És molt important contrastar sempre la informació i assegurar-nos que aquesta és fiable i de qualitat.

 

 

5. Processament i anàlisi de la informació: 

Un cop obtinguda tota la informació s’ha de classificar seguint els teus criteris per a que sigui més ràpid i senzill consultar-la quan la necessitis o quan redactis el treball. 

Pots classificar.la en fitxes, bases de dades, carpetes, o de la forma que a tu et resulti més entenedora. 

Quan tinguis la informació ben classificada i treballada has de seguir un procés per contrastar-la, verificar-la i relacionar els conceptes que la conformen, per fer-ho has d’utilitzar les tècniques pròpies de a teva àrea i de la metodologia d’estudi que hagis emprat.

 

6. Síntesi de la informació:

En el moment que finalitzis el procés d’anàlisi de la informació i hagis verificat i relacionat els diferents apartats i conceptes que treballis podràs començar a sintetitzar el resultat d’aquest procés. 

En aquest apartat has d’interpretar les dades, treure conclusions i explicar els resultats obtinguts, tot això tenint en compte la part teòrica que basa el teu treball de recerca.

 

7. Avaluació del procés: 

A mesura que vas avançant en el treball t’aconsellem que vagis realitzant una autovaloració tant del teu treball com del propi treball i procés. Això t’ajudarà a millorar a mesura que avances, evitant errades i et permetrà veure la evolució del teu treball. A més si t’adones d’alguna errada podràs corregir-la en un marge de temps curt, en canvi si esperes a finalitzar tot el procés aquest error pot comportar altres perjudicis. 

L’avaluació del procés també et serà útil a l’hora de realitzar les conclusions finals i les propostes de millora.

 

8. Redacció i presentació del treball:

Per últim només et queda acabar de redactar el treball, revisar-lo i corregir tots els errors que hi trobis. Un cop consideris que el redactat està acabat pots presentar el treball i començar a preparar-te l’exposició. 

De cara a l’exposició, prepara un nou guió de com serà la exposició. Normalment es divideixen en introducció, cos central i conclusions. Durant la introducció has de presentar-te i també el teu treball, has de deixar clar quins són els objectius i centrar els oients en el tema. Durant el cos central explica el procediment, posa exemples, casos concrets, sigues molt clar, etc. I en l’apartat de conclusions has d’exposar les conclusions del teu treball de manera clara i concisa. 

A l’hora de fer l’exposició tingues en compte el temps del que disposes, assaja a casa o amb amics abans per controlar el temps i ajustar-lo sempre que sigui necessari. 

També has de tenir en compte aspectes de la comunicació no verbal que són molt importants, és preferible que facis l’exposició de peu, mantingues el contacte visual amb els oients, però no sempre amb la mateix persona, no donis l’esquena i vigila amb les crosses (ehh... vale?, si?). 

El to de veu és també un aspecte important, vocalitza be i fes pauses, no corris, pensa que els teus oients han d’entendre el que dius i poder entendre el contingut del que dius, i controla el volum, els oients necessiten un volum suficient per sentir-te però no has de cridar. 

Per últim t’aconsellem que utilitzis algun mitjà audiovisual que recolzi les teves explicacions, imatges, presentacions de diapositives, etc. Però tingues en comte també que no han de ser textos carregats, sinó frases curtes i paraules clau, que t’ajudin a tu i als oients a seguir millor, i sobretot assegura’t que la sala on faràs l’exposició compta amb els mitjans audiovisuals que necessites i que aquests funcionen correctament.