Criteris d'avaluació

En el desenvolupament del currículum del Batxillerat (Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183) es relacionen coma criteris d’avaluació, per tant, com a capacitats que ha de mostrar l’alumnat amb el seu treball de recerca:

Descarregar Pdf

 

  1. Iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball.
  2. Responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball.
  3. Planificació i temporització de manera rigorosa en la feina d'acord amb els objectius plantejats.
  4. Aplicació de la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies.
  5. Selecció correcta de les fonts d'informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva mètodes d'anàlisi i interpretació de les dades.
  6. Redacció d’un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi.
  7. Elaboració de les conclusions de la recerca de forma personal i avaluació crítica del propi treball.
  8. Expressió oral i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari tècnic específic.
  9. Exposició oral dels resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa.
  10. Ús de les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats.