Ajuts IRBLleida per a estudiants de batxillerat

IRB http://www.irblleida.org/ca/
Informació de l'esdeveniment
Lloc:
IRB Lleida
Adreça:

Av. Alcalde Rovira Roure, 80, 25196 Lleida

Organitza:
ICE UdL i IRB Lleida
Contacte:
Telèfon: Tel. 973 702 201 / @irblleida.cat
Email: falamon@filcat.udl.cat
Web:
Pàgina web IRB Lleida
Inici:
Finalització:

Ajuts IRBLleida per a estudiants de batxillerat

 

 

Enviament de les sol·licituds: 


 

I. Objectiu de la convocatòria 

Aquest programa d'ajuts s'ha dissenyat per a proporcionar als més joves l'oportunitat d'entrar en contacte amb el món de la recerca biomèdica per despertar i fomentar vocacions investigadores per al futur. Aquest Programa està destinat a estudiants de batxillerat de primer curs, en la modalitat de Ciències i Tecnologia relacionat amb les Ciències de la Vida i la Salut.

Per a l'any 2018 es convoquen 5 places.

 

II. Característiques del programa
La convocatòria es realitza en l'àmbit de les comarques de Lleida i la seva difusió als centres d'ensenyament es gestiona a través dels Serveis Territorials d'Ensenyament. Cada centre docent podrà presentar un màxim de dos estudiants candidats, els qual hauran de concórrer de manera individual. Els alumnes seleccionats gaudiran d'un ajut que consistirà en una dotació econòmica de 200 euros per a la realització de l'estada (s'aplicaran els impostos que corresponguin per llei).

 

III. Duració i contingut del període formatiu
El període formatiu es desenvoluparà a les instal·lacions de l'IRBLleida des de l'1 de juliol al 30 d'agost de 2018, amb una durada d'un mes, a acordar entre l'alumne i el grup de recerca.

El període formatiu inclourà les següents activitats:

- Familiarització amb un entorn científic i les tècniques d'ús comú en recerca bàsica biomèdica.

- Realització d'experiments dirigits.

- Presa de contacte amb la metodologia científica i el funcionament d'equips d'alta tecnologia emprats en les diferents unitats tècniques de l'IRBLleida.

Els grups de recerca en què es desenvoluparà el programa són:

·  Cicle cel·lular  (1 beca)

·  Fisiopatologia metabòlica (1 beca)

·  Grup de recerca translacional vascular i renal (1 beca)

·  Patologia oncològica (1 beca)

·  Unitat de senyalització neuronal (1 beca)

 

IV. Formalització de sol·licituds
Els sol·licitants seleccionats pel centre docent, d'acord amb els criteris de la convocatòria, hauran d'haver finalitzat, abans del 1 de juliol de 2018, el primer curs de Batxillerat en la modalitat de Ciències de la Natura i Salut.

Els interessats hauran de presentar la següent documentació:

  • Formulari de sol·licitud degudament complimentat, disponible a la pàgina web de l'IRBLLEIDA (www.irblleida.org).
  • Breu memòria explicativa de l'interès i motivació de l'alumne per participar en aquest programa (màxima extensió 300 paraules).
  • Carta de proposta del centre.
  • La documentació requerida haurà d'enviar-se per correu electrònic a la direcció: falamon(ELIMINAR)@filcat.udl.cat, indicant "AJUTS BATXILLERAT" a la casella "Assumpte" del corresponent correu electrònic.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de juny de 2018.

 

V. Selecció de candidats i adjudicació
Les sol·licituds pels ajuts seran avaluades per una Comissió de Selecció. La selecció es realitzarà en concurrència competitiva i estarà basada en criteris de mèrit i capacitat acreditats pel nivell de rendiment acadèmic de l'alumne, atenent a la nota mitja numèrica del Batxillerat. A més, si el Comitè ho creu convenient, es realitzarà una entrevista personal als finalistes amb l'objectiu de valorar la seva motivació per la recerca.

Només s'admetrà un màxim 2 alumnes per centre i la preselecció d'aquests candidats la faran els professors de Biologia del Centre al que pertanyi l'alumne/a.

La concessió d'ajuts serà aprovada per la Direcció del Centre i serà notificada als interessats el dia 29 de juny de 2018.

La llista de candidats seleccionats i suplents es farà pública a la pàgina web de l'IRBLleida: http://www.irblleida.org/

L'IRBLleida remetrà a la mare, pare o tutor de l'alumne seleccionat el programa detallat de les activitats formatives, així com de les activitats extra acadèmiques a realitzar durant el desenvolupament del programa

Els candidats seleccionats hauran de remetre a l'IRBLleida (Av. Alcalde Rovira Roure, 80; 25198 Lleida) els següents documents:

  • Fotocòpia del certificat de l'expedient acadèmic.
  • Autorització de la mare, pare o tutor de l'alumne per a la realització de les activitats formatives i extra acadèmiques contemplades dins del programa.
  • Fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport.
  • Número de compte  bancari per abonar l'import de l'Ajut.
  • Memòria final a l'acabar l'estada a l'IRBLleida (màxim 10 pàgines).

 

VI. Altres consideracions

1. De conformitat amb el disposat en l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa que les dades personals recollides amb ocasió de la present convocatòria s'incorporaran a un Fitxer Automatitzat inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de l'IRBLLEIDA, amb la finalitat de gestionar la inscripció i participació en la present convocatòria, així com un seguiment de la seva trajectòria formativa i professional mitjançant l'enviament de diferent material corporatiu del Centre a la direcció que hagi facilitat. No es té previst la cessió de les seves dades personals a cap tercer aliè al Centre. Així mateix, vostè podrà exercir els drets d'oposició al tractament descrit, així com als drets d'accés, rectificació i cancel·lació de la informació subministrada al Centre, dirigint-se a la següent adreça: l'IRBLLEIDA (Av. Alcalde Rovira Roure, 80; 25198 Lleida). El tractament de la seva informació personal conforme al descrit en l'apartat anterior, es necessari per a que el Centre gestioni la seva inscripció en el present esdeveniment de formació, sense el qual, la mateixa no podrà dur-se a terme.

 

2. El desenvolupament d'aquest programa estarà subjecte a les disponibilitats pressupostàries de l'IRBLLEIDA. L'IRBLLEIDA, si fora necessari, podrà aprovar la suspensió temporal o la modificació de les aportacions corresponents a aquest programa.