Treball de Recerca

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Què és?

A Catalunya des de la implantació de la LOGSE, dins el marc del batxillerat es contempla la competència en recerca. En les diferents matèries del batxillerat es treballa la recerca i el tractament de la informació així com la seva correcta exposició. Aquesta competència pren gran importància dins el currículum de l’alumnat de Batxillerat i s’ha consolidat en el Treball de Recerca.

Mitjançant el Treball de Recerca l’alumnat pot aplicar els coneixements adquirits durant el seu pas per l’ensenyament secundari post-obligatori i desenvolupar més profundament aquesta competència que inclou la recerca, el tractament de la informació, l’expressió i l’argumentació.

El treball de recerca està orientat a la investigació, al voltant de la qual s’estructuren una sèrie d’activitats i processos orientats per professorat tutor del centre que permeti a l’alumnat aprofundir sobre un tema d’interès al qual puguin accedir.

Per realitzar aquest Treball de recerca l’alumne/a haurà d’aplicar un mètode lògic per resoldre problemes i arribar a ratificar o anul·lar la seva hipòtesi de treball. Aquesta hipòtesi pot estar emmarcada dins d’una o varies matèries o àrees del saber.

La realització del treball de recerca i la presentació dels resultats te un valor del 10% de la nota final del Batxillerat.

A mode de resum:

El TDR és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació. S'avalua tenint en compte l'actuació de l'alumne/a durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.

  • És una petita investigació.
  • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari.
  • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
  • Té una durada d'unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • Per norma general, es tracta d'un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.