Treball de Recerca

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Què és?

A Catalunya des de la implantació de la LOGSE, dins el marc del batxillerat es contempla la competència en recerca. En les diferents matèries del batxillerat es treballa la recerca i el tractament de la informació així com la seva correcta exposició. Aquesta competència pren gran importància dins el currículum de l’alumnat de Batxillerat i s’ha consolidat en el Treball de Recerca.

Mitjançant el Treball de Recerca l’alumnat pot aplicar els coneixements adquirits durant el seu pas per l’ensenyament secundari post-obligatori i desenvolupar més profundament aquesta competència que inclou la recerca, el tractament de la informació, l’expressió i l’argumentació.

El treball de recerca està orientat a la investigació, al voltant de la qual s’estructuren una sèrie d’activitats i processos orientats per professorat tutor del centre que permeti a l’alumnat aprofundir sobre un tema d’interès al qual puguin accedir.

Per realitzar aquest Treball de recerca l’alumne/a haurà d’aplicar un mètode lògic per resoldre problemes i arribar a ratificar o anul·lar la seva hipòtesi de treball. Aquesta hipòtesi pot estar emmarcada dins d’una o varies matèries o àrees del saber.

La realització del treball de recerca i la presentació dels resultats te un valor del 10% de la nota final del Batxillerat.

A mode de resum:

El TDR és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació. S'avalua tenint en compte l'actuació de l'alumne/a durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.

  • És una petita investigació.
  • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari.
  • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
  • Té una durada d'unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
  • Es presenta per escrit i oralment.
  • Per norma general, es tracta d'un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.

Guia pràctica de com fer un bon treball de recerca de batxillerat.