Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Ignasi Aldomà Buixadé
Dolors Pifarré Torres

Descripció del projecte

El nivell d’aplicació del treball i material està dirigit a l’alumnat que cursa l’assignatura de modalitat de Geografia, a segon curs de Batxillerat, tot i que és un material que el professor pot aplicar també en la matèria de Ciències Socials de Secundària. És interessant destacar que els espais d’actuació han estat i són en gran part els Centres d’ensenyament Secundari (Treballs de recerca, xerrades) i altres àmbits com en el treball de camp.
 
El treball ha partit de les pròpies iniciatives i demandes del professorat, i també cal ressaltar la participació directa l’alumnat dels centres en les activitats proposades que han millorat la seva formació en la matèria. Hi ha una voluntat expressa per part del professorat que ha format part del Seminari en continuar el treball de grup per la necessitat de millorar la nostra formació, per la voluntat de treballar en grup, i per la satisfacció amb les iniciatives realitzades amb l’alumnat que cal mantenir i aprofundir per tal d’aconseguir una millora de la didàctica de la matèria.
 
En el present curs es planteja donar continuïtat a la convocatòria d’un concurs de fotografia, iniciativa que vol potenciar l’observació i coneixement del paisatge geogràfic de les terres de ponent en els alumnes. D’altra banda la consolidació de la
cooperació amb el seminari de treball d’Història per portar a terme xerrades d’interès conjunt Un altres dels objectius a curt termini és la potenciació de la pàgina web del seminari per dotar-la de recursos didàctics adients.

Objectius

D’acord amb el propòsit essencial de col·laboració entre professors del departament de geografia de la UdL i professors de secundària entorn la matèria de geografia, que s’adreça especialment a la matèria de batxillerat, es proposen els objectius següents:
  • Coordinació conjunta de treballs de recerca per introduir a l'alumne a la recerca universitària.
  • Preparació sortides de camp de contingut geogràfic amb alumnes.
  • Organització de xerrades de contingut geogràfic per alumnes en el seu centre de secundària.
  • Organització de xerrades per la millora curricular i didàctica del professorat.
  • Creació i desenvolupament d'una pàgina web amb recursos didàctics de geografia a l'abast i per l'ús del professorat.
  • Convocatòria de la tercera edició del concurs de fotografia "Paisatges Ponentins" amb el tema: el camí, destinat als alumnes que cursen geografia de 2n de btx.
En conjunt es planteja potenciar el treball de camp, la recerca, i l’ús de les noves tecnologies informàtiques en el treball cartogràfic i estadístic. A mesura que es desenvolupa el seminari s’arriba a un consens sobre les activitats i temes d’interès entre els integrants de l’equip.

Pla de treball

Explicar la metodologia que es seguirà per arribar als objectius prèviament indicats (reunions presencials/virtuals, grups de treball, temporització, etc.). També s’ha de remarcar quins són els resultats finals i impacte que s’esperen aconseguir (materials elaborats, tallers, jornades, etc.).
   Darrera modificació: