Equip

 Descarregar Pdf

Coordinador/a

Carme Gutiérrez Fernández, professora d'ensenyament secundari - especialitat de formació i orientació laboral (FOL). Institut Caparrella de Lleida.
 

Presentació

Des del curs 2004/2005 quan , sota l’aixopluc de l’ICE de la Universitat de Lleida, es constituí el “Grup de treball jurídic secundària – universitat”. L’esmentat grup ha estat format per professorat de Formació i Orientació Laboral (FOL) de diversos instituts per part de la secundària, i professorat de dret romà, civil, penal i mercantil per part de la Universitat de Lleida. Des de l’ inici ens ha impulsat la necessitat de treballar conjuntament, des de la universitat i des dels instituts d’ensenyament secundari, per la difusió i coneixement dels ensenyaments : jurídics, laborals, d’orientació i d’emprenedoria en l’ensenyament secundari obligatori i postobligatori.
 
La col·laboració i el recolzament mutus en relació a la difusió i promoció dels ensenyaments jurídics, laborals i d’emprenedoria a l’ensenyament secundari obligatori ( ESO ) i postobligatori ( Batxillerat i cicles Formatius ) ha estat l’ objectiu prioritari de tots aquest cursos, així com l’ impuls d’aquests ensenyaments davant l’administració educativa i els agents socials.
 
Una vegada acordades les línies d’actuació conjuntes i les prioritats d’aquest projecte en comú les nostres actuacions han anat i van encaminades a assolir els següents objectius:
 1. Treballar conjuntament des de la universitat i des dels instituts d’ensenyament secundari, per la difusió i coneixement dels ensenyaments en l’ensenyament secundari obligatori (ESO) i postobligatori (Batxillerat i Cicles Formatius).
 2. Col·laborar i recolzar-se mútuament en relació a la difusió i promoció dels ensenyaments a l’ensenyament secundari obligatori i postobligatori, així com incidir en l’ impuls d’aquests ensenyaments davant l’administració educativa i els agents socials.
 3. Organitzar anualment una jornada d’innovació en l’àmbit empresarial i/o educatiu (fins al curs actual ja s’han organitzar vuit jornades d’innovació empresarial amb gran èxit de participació i molt ben valorades pel professorat participant).
 4. Actuar conjuntament en la creació d’ opinió social respecte a la importància dels ensenyaments a l’ensenyament secundari obligatori i sobretot postobligatori.
 5. Estudiar el marc normatiu d’aquests ensenyaments i fer propostes de regulació en moments de canvis normatius o quan s’escaigui.
 6. Preparar propostes normatives i/o didàctiques generals o concretes (crèdits variables o mòduls formatius, optatius o de modalitat).
 7. Impulsar aquests ensenyaments davant l’ administració educativa catalana.
 8. Presentar propostes curriculars concretes en el cas del Batxillerat.

Descripció del projecte

Nivells Educatius:
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.
Emprenedoria tant a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Supeior com a l ́ESO i Batxillerat.
El projecte d ́aquest curs2016-17 està orientat a qualsevol d ́aquestes etapes educatives però incidirem d ́una manera especial en els Cicle Formatius de Grau Mitjà ja que és on es produeix més abandonament escolar i Cicle Formatiu de Grau Mitjà: treballar les habilitats i competències del treball en equip i les dinamitzacions de grups per tal de que hi hagi més motivació i menys abandonament escolar.
 
Competències personals i socials:
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la comunicació i de la informació.
 • Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
 • Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia.
 • Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
 • Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.
El projecte preveu la millora en aquestes competències per part de l ́alumnat participant i es concretarà en:
 • IX JORNADA D ́INNOVACIÓ EMPRESARIAL: EL TREBALL EN EQUIP. Formació pel professorat en les tècniques més innovadores en treball en equip i la creativitat. Ponències, taula rodona i posibles tallers; experiències d ́èxit realitzades a l'aula de FOL ( per l ́euqip de treball de FOL de l ́IVCE de la UdL.
 • Disseny i mostra de pràctiques d ́èxit realitzades en l ́aula de FOL en els centres dels membres de l ́equip de treball de l'ICE de FOL (Cicles Formatius de Grau Mitjà) Activitat a realizar a l ́aula: elaboració del material per la pràctica, implantació a l ́aula i valoració de l ́activitat per part del professorat i de l ́alumnat . Propostes de millora. Es mostraran vídeos al respecte.

Es col.laborarà estant dins del Comitè Organitzador en el III Congrés Nacional de FOL que es realitzarà a Barcelona.

Objectius

El projecte d ́aquest curs2016-17 està orientat a l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, però incidirem d ́una manera especial en els Cicle Formatius de Grau Mitjà ja que és on es produeix més abandonament escolar i Cicle Formatiu de Grau Mitjà: treballar les habilitats i competències del treball en equip i les dinamitzacions de grups per tal de que hi hagi més motivació i menys abandonament escolar, tenint en compte les següents competències curriculars:

 
Competències personals i socials:
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la comunicació i de la informació.
 • Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l'entorn de treball.
 • Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva competència i autonomia.
 • Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball.
 • Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l'entorn laboral i ambiental.
El projecte preveu la millora en aquestes competències per part de l ́alumnat participant i es concretarà en:
 • IX JORNADA D ́INNOVACIÓ EMPRESARIAL: EL TREBALL EN EQUIP. Formació pel professorat en les tècniques més innovadores en treball en equip i la creativitat. Ponències, taula rodona i posibles tallers; experiències d ́èxit realitzades a l'aula de FOL ( per l ́euqip de treball de FOL de l ́IVCE de la UdL.
 • Disseny i mostra de pràctiques d ́èxit realitzades en l ́aula de FOL en els centres dels membres de l ́equip de treball de l'ICE de FOL (Cicles Formatius de Grau Mitjà) Activitat a realizar a l ́aula: elaboració del material per la pràctica, implantació a l ́aula i valoració de l ́activitat per part del professorat i de l ́alumnat . Propostes de millora. Es mostraran vídeos al respecte.

Es col.laborarà estant dins del Comitè Organitzador en el III Congrés Nacional de FOL que es realitzarà a Barcelona.

Pla de treball

Es faran diverses reunions en tot el curs presencials i/o virtuals (mínim de 30 hores en tot el curs) on es treballarà en grup i coordinats pel disseny, elaboració i pràctica de diverses dinàmiques de grup i maneres de treballar en equip per enfortir per part de l ́alumnat aquestes competències personals i socials a aconseguir. Es realitzaran a diversos instituts les pràctiques esmentades. Es duran a terme les IX Jornades d ́Innovació Empresarial. Es col.laborarà estant dins del Comitè Organitzador en el III Congrés Nacional de FOL que es realitzarà a Barcelona.
 
TITOL: Innovació educativa
TEMA: El Treball en equip i les dinàmiques de grup
PROCÉS: Relaització de materials, fitxes d ́activitat i/o videos de diverses maneres de tractar el treball en equip i aconseguir que els alumnes desenvolupen divereses competències curriculars: personals i socials.
ON ES DESENVOLUPA: Ensenyament/ Aprenentatge en les reunions de l'equip de treball de FOL de l'ICE Secundària-Universitat i en els Instituts d'Educació Secundària.
CENTRE: Institut Caparrella (entre d'altres).
Departament/ Equip pedagògic o persones que l’han desenvolupada: Grup de treball de FOL Secundària-Universitat de FOL, així com els diversos departaments de FOL dels diferents Instituts en col·laboració amb diversos departaments com el d'Imatge i Sò a l ́Institut Caparrella
TEMPS: Inici 1 de setembre 2016. Final 7 de juny 2017
OBJECTIU: Es proposa a l’alumnat reptes a aconseguir mitjançant diverses dinàmiques de grup. Se ́ls fa treballar en grup de maneres molt divereses per tal d ́aconseguir les competències curriculars exposades.
 
Indicadors d’èxit:
 1. Inserció laboral dels titulats d’FP i menys fracàs escolar.
 2. Millora en la comunicació, responsabilitat i autonomia.
 3. Grau de satisfacció de l’alumnat amb les relacions entre les persones del centre.
 4. Grau de satisfacció de l’alumnat amb el funcionament de les activitats curriculars que es desenvolupen fora del centre
Punt de partida. El treball en equip, la responsabilitat, l ́autonomia i la comunicació és una de les competències que més es repeteixen en els currículums del diferents cicles formatius. Un dels perfils més buscats de les empreses en l’actualitat és el d’emprenedor dinamitzador. En ocasions, aquesta competència té un tractament molt acadèmic i es difícil posar-ho en pràctica.
Desenvolupament de l’experiència. El projecte es presenta a l’Institut com un projecte d’innovació del grup de treball de  l'ICE de FOL de la UdL. Implica l‘adquisició de les següents competències bàsiques: competència en comunicació lingüística, en negociació, en el coneixement i la interacció amb el món, en el tractament de la informació i competència digital, competència social i ciudatana,competència cultural i artística, competència per aprendre a aprendre.
Aspectes Innovadors de l’experiència. El projecte es presenta a l’Institut com un projecte d’innovació del grup de treball de FOL de l'ICE de la UdL i del departament de FOL.
Innovació en la metodologia. Eficiència
Criteris d'avaluació. La participació activa de l’alumnat implicat; el treball en equip i en xarxa; la responsabilitat en l’assumpció de tasques concretes
Avaluació. Per part del professorat i de l'alumnat. Feedback.
   Darrera modificació: