Treball de Recerca

Informació de l'esdeveniment
Inici:

Què és?

A Catalunya des de la implantació de la LOGSE, dins el marc del batxillerat es contempla la competència en recerca. En les diferents matèries del batxillerat es treballa la recerca i el tractament de la informació així com la seva correcta exposició. Aquesta competència pren gran importància dins el currículum de l’alumnat de Batxillerat i s’ha consolidat en el Treball de Recerca.

Mitjançant el Treball de Recerca l’alumnat pot aplicar els coneixements adquirits durant el seu pas per l’ensenyament secundari post-obligatori i desenvolupar més profundament aquesta competència que inclou la recerca, el tractament de la informació, l’expressió i l’argumentació.

El treball de recerca està orientat a la investigació, al voltant de la qual s’estructuren una sèrie d’activitats i processos orientats per professorat tutor del centre que permeti a l’alumnat aprofundir sobre un tema d’interès al qual puguin accedir.

Per realitzar aquest Treball de recerca l’alumne/a haurà d’aplicar un mètode lògic per resoldre problemes i arribar a ratificar o anul·lar la seva hipòtesi de treball. Aquesta hipòtesi pot estar emmarcada dins d’una o varies matèries o àrees del saber.

La realització del treball de recerca i la presentació dels resultats te un valor del 10% de la nota final del Batxillerat.

A mode de resum:

El treball de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot l'alumnat de batxillerat. Aquest treball:

 • És una petita investigació.
 • Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari.
 • Està dirigit per un professor/a - tutor/a.
 • Té una durada d'unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
 • Es presenta per escrit i oralment.
 • Per norma general, es tracta d'un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.
 • S'avalua tenint en compte l'actuació de l'alumne/a durant la realització del treball, l'informe escrit i la presentació oral.

Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d'avaluació i la presentació.

Objectius:

La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents:
 1. Fer una cerca sobre un tema d'interès personal i que sigui abastable, durant un temps determinat i de manera constant i aprofundida.
 2. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat en relació amb la metodologia de recerca.
 3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts d'informació i documentació adients.
 4. Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i consciència de la dimensió ètica dels processos.
 5. Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final dels resultats.
 6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció lingüística i estilística i d'acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs.

 

Tasques a realitzar i desenvolupament del Treball de Recerca

 

1 Elecció del tema d’investigació:

A l’hora d’elegir el tema de recerca has de tenir en compte diferents factors que et facilitin el treball i et motivin a l’hora de dur-lo a terme.

Aquests factors són entre altres:

 • Que guardi relació amb la modalitat de batxillerat que estàs cursant, els teus interessos i que tingui certa relació amb el teu entorn.
 • Has d’escollir un tema que s’adeqüi a les teves capacitats i preparació prèvia.
 • L’accés i presència de fonts d'informació. És interessant fer una petita recerca prèvia per assegurar que el treball és viable.
 • Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i la presentació de l'informe...).

2 Plantejament de qüestions:

Has de tenir en compte que el tema de recerca ha de ser una qüestió a investigar i per tant ens hem de plantejar qüestions que ens portin a una fita per realitzar aquesta investigació.

Un cop elegit el tema cal formular-se preguntes que ens ajudin a encaminar el procés d’investigació.

3 Planificació de la Recerca:

Abans de començar el Treball de Recerca pròpiament dit, és molt recomanable planificar la recerca així com el desenvolupament de totes les activitats que hagis de realitzar per fer el Treball de recerca.

En aquesta planificació hauràs de tenir en compte:

 • Les tasques que has de realitzar i en quin ordre.
 • Les visites, entrevistes, enquestes i activitats que hagis de fer i programar.
 • El temps i material necessari per realitzar tant les tasques com les activitats.
 • Assabenta’t de si necessites permisos, autoritzacions, material específic que hagis de demanar, etc.

4 Recerca d’informació i bibliografia:

Ara que ja estàs centrat en el tema i tens clar el teu pla de treball és hora per començar a treballar.

El primer pas és estar ben informat i tenir un marc teòric sobre el qual basar el treball pràctic que després duguis a terme per confirmar la teva hipòtesi. Tingues en compte que la hipòtesi és sempre una afirmació. Una possible resposta a la qüestió que tu pretens resoldre.

A l’hora de cercar informació pensa que aquesta no només es troba a les biblioteques o a la xarxa, i en quant a la part d’investigació, no totes les dades provenen d’experiments. Pots utilitzar altres mitjans d’obtenció d’informació:

 • Observació sociocultural: es sol utilitzar per estudiar comportaments de caire social o cultural. Per recollir la informació s’utilitzen entrevistes, qüestionaris, fulls d’observació i altres.
 • Observació artística o arquitectònica: s’usa per analitzar una obra artística, arquitectònica, una màquina o instal•lació... en aquest cas és necessari portar preparat un registre d’observació de l’element força pautat i amb els elements o ítems a observar molt ben detallats.
 • Cerca bibliogràfica i documental: és el mètode que segurament més coneixes. Consisteix en obtenir informació de llibres, revistes, arxiu, etc. Aquesta tècnica s’utilitza en tots els treballs de recerca i investigació.
 • Consulta de fonts històriques: ja sigui mitjançant documents o fonts orals; s’utilitza per obtenir informació sobre fets històrics.
 • Cerca experimental: cal estudiar les variables que intervenen en l’experiment, definir quina es la variable independent (la que controla l’investigador) i quina la dependent (depèn de la independent) i dissenyar un experiment que et permeti comprovar l’efecte de la variable independent sobre la dependent.

És molt important contrastar sempre la informació i assegurar-nos que aquesta és fiable i de qualitat.

5 Processament i anàlisi de la informació:

Un cop obtinguda tota la informació s’ha de classificar seguint els treus criteris per a que sigui més ràpid i senzill consultar-la quan la necessitis o quan redactis el treball.

Pots classificar.la en fitxes, bases de dades, carpetes, o de la forma que a tu et resulti més entenedora.

Quan tinguis la informació ben classificada i treballada has de seguir un procés per contrastar-la verificar-la i relacionar els conceptes que la conformen, per fer-ho has d’utilitzar les tècniques pròpies de a teva àrea i de la metodologia d’estudi que hagis emprat.

6 Síntesi de la informació.

En el moment que finalitzis el procés d’anàlisi de la informació i hagis verificat i relacionat els diferents apartats i conceptes que treballis podràs començar a sintetitzar el resultat d’aquest procés.

En aquest apartat has d’interpretar les dades, treure conclusions i explicar els resultats obtinguts, tot això tenint en compte la part teòrica que basa el teu treball de recerca.

7 Avaluació del procés:

A mesura que vas avançant en el treball t’aconsellem que vagis realitzant una autovaloració tant del teu treball com del propi treball i procés. Això t’ajudarà a millorar a mesura que avances, evitant errades i et permetrà veure la evolució del teu treball. A més si t’adones d’alguna errada podràs corregir-la en un marge de temps curt, en canvi si esperes a finalitzar tot el procés aquest error pot comportar altres perjudicis.

L’avaluació del procés també et serà útil a l’hora de realitzar les conclusions finals i les propostes de millora.

8 Redacció i presentació del treball:

Per últim només et queda acabar de redactar el treball, revisar-lo i corregir tots els errors que hi trobis. Un cop consideris que el redactat està acabat pots presentar el treball i començar a preparar-te l’exposició.

De cara a l’exposició, prepara un nou guió de com serà la exposició. Normalment es divideixen en introducció, cos central i conclusions. Durant la introducció has de presentar-te i també el teu treball, has de deixar clar quins són els objectius i centrar els oients en el tema. Durant el cos central explica el procediment, posa exemples, casos concrets, sigues molt clar, etc. I en l’apartat de conclusions has d’exposar les conclusions del teu treball de manera clara i concisa.

A l’hora de fer l’exposició tingues en compte el temps del que disposes, assaja a casa o amb amics abans per controlar el temps i ajustar-lo sempre que sigui necessari.

També has de tenir en compte aspectes de la comunicació no verbal que són molt importants, és preferible que facis l’exposició de peu, mantingues el contacte visual amb els oients, però no sempre amb la mateix persona, no donis l’esquena i vigila amb les crosses (ehh... vale?, si?).

El to de veu és també un aspecte important, vocalitza be i fes pauses, no corris, pensa que els teus oients han d’entendre el que dius i poder entendre el contingut del que dius, i controla el volum, els oients necessiten un volum suficient per sentir-te però no has de cridar.

Per últim t’aconsellem que utilitzis algun mitjà audiovisual que recolzi les teves explicacions, imatges, presentacions de diapositives, etc. Però tingues en comte també que no han de ser textos carregats, sinó frases curtes i paraules clau, que t’ajudin a tu i als oients a seguir millor, i sobretot assegura’t que la sala on faràs l’exposició compta amb els mitjans audiovisuals que necessites i que aquests funcionen correctament. 

Criteris d'avaluació

En el desenvolupament del currículum del Batxillerat (Decret 142/2008 - DOGC núm. 5183) es relacionen coma criteris d’avaluació, per tant, com a capacitats que ha de mostrar l’alumnat amb el seu treball de recerca:

 1. Iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball.
 2. Responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball.
 3. Planificació i temporització de manera rigorosa en la feina d'acord amb els objectius plantejats.
 4. Aplicació de la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies.
 5. Selecció correcta de les fonts d'informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva mètodes d'anàlisi i interpretació de les dades.
 6. Redacció d’un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi.
 7. Elaboració de les conclusions de la recerca de forma personal i avaluació crítica del propi treball.
 8. Expressió oral i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari tècnic específic.
 9. Exposició oral dels resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa.
 10. Ús de les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats

Informació útil

Com citar la bibliografia i webgrafia:

En la següent web trobareu com citar la bibliografia de forma correcta en el vostre treball segons la seva procedència, llibres, web, CD, bases de dades, etc.

http://biblioguies.udl.cat/

Com fer una enquesta:

 1. Cal formular les qüestions de forma clara i senzilla.
 2. És aconsellable que les qüestions es puguin quantificar, les preguntes d’opinió son difícils de mesurar i en moltes ocasions es força subjectiu.
 3. No cal dissenyar una enquesta excessivament llarga.
 4. Es farà servir un full per a cada persona enquestada.
 5. Cal un mínim d'enquestes per poder treure'n conclusions i que la mostra enquestada sigui representativa de la població a la que ens referim.
Tipus de preguntes
 • Socioeconòmiques: son preguntes obligades tipus sexe, edat, població, districte, estudis, professió...
 • Factuals: son preguntes molt precises, indiquen fets. Ex. tens mp3? m2 de la teva habitació ...
 • Actitud o opinió: son difícils de mesurar. Val la pena posar més d'una pregunta idèntica formulada de diferent manera
Tipus de resposta
 • Obertes: son més difícils de valorar. L'enquestat pot respondre qualsevol cosa
 • Tancades: És dona una, o varies, opcions. La resposta ja està definida, no es pot posar qualsevol cosa
Escala de mesura de les variables
 • Nominal: s'identifica una sola resposta de totes les possibles. Permet calcular freqüències, modes, taules...
 • Ordinal: cal ordenar una determinada llista. Ex. ordenar de més conegut a menys una sèrie de marques
 • Interval: es posa una nota entre 0 i 10, 0 i 5 o el que es cregui més adequat. Permet calcular mitjanes, desviacions, correlacions...

Com fer una entrevista:

El primer que s’ha de tenir en compte és la persona a qui s’entrevista. Hem d’estar informats sobre aquesta persona ja sigui mitjançant noticies, bibliografia, o altres mitjans.

El segon pas serà dissenyar l’entrevista. Aquesta pot ser dirigida, si portem escrites totes les preguntes que volem realitzar, semidirigida, si portem un guió marcat però deixem espai a nous temes o el variem segons el curs de l’entrevista, i oberta si es tracta d’una conversa sense pautes ni sense guió previ.

Un cop hem concertat l’entrevista i hem preparat el guió o les preguntes a fer podem dur a terme l’entrevista. Un cop en situació hem de tenir en compte:
 • El contacte inicial: s’ha de crear un ambient agradable, s’aconsella mirar de trencar el gel amb una petita conversa circumstancial abans d’entrar en la pròpia entrevista.
 • Formulació de preguntes: hem de procurar que siguin senzilles i que no provoquin situacions incomodes amb l’entrevistat.
 • Completar respostes: en les entrevistes és molt important saber observar, ja que el llenguatge no verbal pot donar-nos més informació que la pròpia resposta o fins i tot contradir-la. Hem d’anotar aquests detalls per tal de completar la informació.
 • Registrar les respostes: sempre i quant l’entrevistat accedeixi, enregistrar l’entrevista ja sigui en video o en audio és molt recomanable ja que podem escoltar l’entrevista tants cops com ens faci falta i podem extreure informació textual. Si no fos possible hem d’anotar les respostes tenint cura de no passar-nos l’entrevista escrivint, sinó anotar les paraules i idees clau. Un cop acabada l’entrevista es aconsellable escriure-ho tot per retenir el màxim d’informació possible.
 • Acomiadament: ens hem d’acomiadar de manera formal i agraint sempre a l’entrevistat el seu temps i ajuda.

Conceptes bàsics en HTML:

En aquesta pàgina trobaràs informació útil sobre HTML:

http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/treballsrecerca/recursos/html.htm

Com dissenyar un experiment:

 • Fes un llistat de tot el material que necessites per dur a terme l’experiment i calcula el temps que necessites per fer-lo.
 • Assabenta’t de les tècniques i procediments que poden ser més útils per a l’experiment que vols realitzar.
 • Crea una pauta de treball on detallaràs els passos que seguiràs, com mesuraràs les dades, els canvis...
 • Canvia les variables d’una en una.
 • Crea un grup de control al que no aplicaràs canvis per comparar els resultats que has obtingut amb el canvi de variables.
 • Repeteix l’experiment varies vegades per comprovar que no es tracta d’errors i garantir que els resultats són replicables i obtenir una mitja dels resultats.

Com treballar en Excel:

Si en el desenvolupament del vostre treball heu d’utilitzar molts nombres i realitzar operacions els full de càlcul d’Excel us poden se útil. No obstant per a que l’ús d’aquesta eina sigui satisfactori cal conèixer les funcions que ens proporciona. En la següent pàgina web trobareu un llistat per categories de les funcions que ens ofereix el programa:

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/lista-de-funciones-de-hoja-de-calculo-por-categoria-HP010079186.aspx#BMlogical_functions